Algemene Voorwaarden

 

Algemene huurvoorwaarden Huurder
Luxe Chalet Veluwe
Verlengde Haerderweg 5 8085 RJ Doornspijk
Versie: Juli 2023

Toepassing

Deze algemene huurvoorwaarden zijn van toepassing op reserveringen en overeenkomsten met betrekking tot alle chalets/ vakantiewoningen aangeboden via de website Luxe Chalet Veluwe
In deze algemene huurvoorwaarden wordt onder het begrip “huurder” verstaan: de persoon die met ons een huurovereenkomst sluit met betrekking tot de huur van de vakantiewoning.
Deze voorwaarden zijn van toepassing ongeacht uw (voorafgaande) verwijzing naar eventuele eigen voorwaarden of naar andere algemene voorwaarden. Wij wijzen alle algemene voorwaarden waarnaar u verwijst of die door u worden gebruikt van de hand.
Van deze algemene voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen.

Artikel 1 – Reserveringen

Wij nemen alleen reserveringen in behandeling van personen die 18 jaar of ouder zijn.

Reserveringen door personen jonger dan die leeftijd zijn ook niet geldig.

Wij behouden ons het recht voor om te allen tijden – zonder opgaaf van redenen – een reservering te weigeren.
Nadat u gereserveerd heeft, ontvangt u van ons binnen twee dagen een bevestiging, de algemene huurvoorwaarden en een factuur.

Voor betaling van de factuur gelden de onder artikel 2 beschreven voorwaarden.
Wij verzoeken u deze documenten op juistheid te controleren en eventuele onjuistheden onmiddellijk aan ons mede te delen.

Indien u binnen 10 dagen na het verrichten van de reservering geen ontvangstbevestiging van ons heeft gehad, verzoeken wij u om direct contact met ons op te nemen

Het nalaten van deze melding kunt u geen beroep op de reservering meer doen, deze is komen te vervallen.
Luxe Chalet Veluwe is slechts bemiddelaar, u gaat overeenkomst aan met verhuurder.
U gaat een overeenkomst aan tussen u en verhuurd chalet komt een overeenkomst tot stand op het moment dat wij de reservering aan u hebben bevestigd.

De overeenkomst betreft de verhuur van de vakantiewoning voor recreatief gebruik, dat naar zijn aard van korte duur is ex art. 7:232 lid 2 BW.

Artikel 2 – Betaling

Voor de betaling gelden de volgende voorwaarden:
Betalingen dienen te geschieden langs de girale weg;
U dient van het factuurbedrag 30% van de huursom alsmede de gehele borgsom binnen 5 dagen na de factuurdatum voldoen.

Het resterende factuurbedrag van 70% dient u twee maand voor de aankomstdatum te hebben voldaan.
Indien u reservering ligt binnen twee maand voor de aankomstdatum moet u bij ontvangst van de factuur 100% van het factuurbedrag alsmede de borgsom in eens te voldoen aan ons overmaken.
Het voldoen van een (deel)betaling van of de gehele huursom bevestigt u de algemene huurvoorwaarden te hebben gelezen en hiermee akkoord te gaan.

De huur eindigt van rechtswege na het verstrijken van de overeengekomen periode.

Bij niet tijdige betaling, zoals omschreven onder a van dit artikel bent u onmiddellijk na verloop van de betaaltermijntermijn in verzuim.

In dat geval behouden wij ons het recht voor om uw reservering te annuleren en de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 3 – Borgsom

Bij huurder wordt een borgsom in rekening gebracht ter hoogte van € 100,00,

Welke dient ter waarborging van schade en/of kosten in de meest ruime zin van het woord die wij kunnen inhouden bij niet nakoming van de verplichtingen van de huurder als een goed huurder en degenen die de huurder vergezellen.
De borgsom dient, zoals is reeds beschreven in artikel 2 onder II en III, samen met de (eerste) betaling van de factuur te worden voldaan.
In het geval de borgsom niet wordt voldaan, zijn wij gerechtigd de huurder de toegang tot de vakantiewoning te ontzeggen.

Indien u met betaling van de borgsom in gebreke blijft,

Zijn wij bovendien gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
Deze borgsom of het eventuele restant daarvan wordt na verrekening van eventuele vorderingen(bijv. schade aan inventaris/vakantiewoning en/of overige kosten). Binnen 14 dagen na vertrek teruggestort op een door huurder op te geven rekening en nadat deze aan verhuurder is doorgegeven.

Eventuele (verdere) aanspraak op schadevergoeding wordt door ons door deze restitutie niet teniet gedaan.
Indien bij (eventuele) schade blijkt dat de borgsom niet toereikend is voor het vergoeden van de volledige schade,

Behouden wij ons het recht voor om u voor de (resterende) schade aansprakelijk te stellen.

Artikel 4 – Wijzigingen

Indien huurder, na de totstandkoming van de boeking/overeenkomst, wijzigingen in de boeking wenst aan te brengen, zijn wij niet verplicht daaraan te voldoen.

Het is ter vrije keuze van ons of en in hoeverre wijzigingen worden geaccepteerd. In beginsel kunnen wijzigingen binnen 8 weken vóór aankomst niet worden toegestaan.
Indien huurder na de totstandkoming van de boeking/ de verblijfperiode wijzigen naar een andere dan wel niet opvolgende/aansluitende verblijfperiode, gelden de annuleringsbepalingen zoals vermeld artikel 5.

Onder andere verblijfperiode wordt in ieder geval verstaan een periode die niet ligt binnen de door huurder gereserveerde (en door verhuurder bevestigde) verblijfperiode.

Artikel 5 – Annulering

Annulering door de huurder dient altijd schriftelijk (per post of per e-mail) te geschieden. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

Deelbetalingen worden bij annulering niet geretourneerd.
Bij annulering vanaf 60 dagen voor de dag van aankomst is alleen de deelbetaling van de huursom  verschuldigd.
Bij annulering tot 60 dagen voor op de dag van aankomst is 100% van de huursom verschuldigd.
In geval van annulering onzerzijds worden eventueel al betaalde gelden gerestitueerd.

Artikel 6 – Ontvangst sleutel.

De sleutel is te verkrijgen via info van de aankomstmail
Alle kosten die ontstaan doordat u de woning niet op tijd oplevert, worden op u verhaald.

Goederen die worden aangetroffen na uw vertrek, bewaren we een redelijke periode  voor u, maar we nemen hiervoor geen enkele verantwoording. Nasturen kan alleen op uw kosten.

Artikel 7 – Verblijf in de vakantiewoning

Voor reserveringen/het verblijf gelden de volgende verblijfperioden en -tijden, te weten:

Weekend: vrijdag vanaf 15:00 uur tot maandag 10.00 uur;
Mid week: maandag vanaf 15:00 uur tot vrijdag 10:00 uur;
De huurder en overige gebruikers dienen zich tijdens het verblijf in en rondom het huis als goed huurder te gedragen
Op de dag van aankomst kunt u in principe vanaf 15:00 uur gebruik maken van het huisje . Op de dag van vertrek dient u om 10:00 uur het huisje te hebben verlaten.
De vakantiewoning is rookvrij. Buiten op het terras mag wel gerookt worden.
Buiten mag geen open vuur worden toegepast.
Huisdieren toegestaan ( aantal verschilt per vakantiehuis)
De huursom is exclusief eindschoonmaak. Hiervoor wordt €70,–  
per huurperiode in rekening gebracht.

Barbecueën met de aanwezige barbecue is toegestaan (deze dient voor vertrek van de woning schoon achtergelaten te worden). Het gebruik van water en elektra is weliswaar inclusief, maar wij verzoeken u vriendelijk hiermee spaarzaam om te gaan.
Verblijf van meer personen in een vakantiewoning dan (bij de reservering) is overeengekomen, c.q. dan het voor de woning geldende maximum van zes personen is nadrukkelijk niet toegestaan zonder onze toestemming,

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Ook feestjes zijn verboden(natuur- en stilte gebied)

Dit kan leiden tot het voortijdig beëindigen van de huurovereenkomst onzerzijds, zonder restitutie van de huurgelden.
Het verplaatsen van kasten en bedden, evenals geluid of televisieapparatuur of het mee naar buiten nemen van enig deel van de (binnen)inventaris is uitdrukkelijk niet toegestaan.

Uitzondering van het serviesgoed/glazen en bestek voor uw maaltijd buiten. 

Artikel  8 – Overmacht

Overmacht aan de zijde van ons bestaat indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden buiten de wil van ons daaronder begrepen oorlogsgevaar, personeelsstakingen, blokkades, brand, overstromingen en andere storingen of gebeurtenissen.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid/klachten/schade  

De huurder en overige gebruikers zijn in de betreffende huurperiode in volledig en hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die is ontstaan aan het huis,

De inventaris en alle zaken die tot het gehuurde object behoren, tenzij huurder en overige gebruikers aannemelijk kunnen maken dat de schade aan hen niet kan worden toegerekend.

Wij raden u dan ook aan bij aankomst in vakantiewoning om de inventaris goed te inspecteren op gebreken en .

Indien u schade of gebreken constateert, meldt u dit dan direct bij ons.
Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of schade van of aan zaken dan wel personen, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van het verblijf in de vakantiewoning.
Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor bouwactiviteiten aan de (hoofd)wegen e.d. in de omgeving van .

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid bij het uitvallen of buiten werking stellen van technische apparatuur, nutsvoorzieningen, het niet of deels niet functioneren van het internet en of de TV.
De kosten van normaal onderhoud en herstel van gebreken zijn voor onze rekening.

Indien zich gebreken voordoen, dient de huurder ons hiervan direct in kennis te stellen en onze instructie zoveel mogelijk op te volgen.
Mocht u alsnog een klacht willen indienen dan dient deze binnen 14 dagen na het verlaten van de vakantiewoning schriftelijk en gemotiveerd bij ons te worden ingediend.   

Artikel 10 – Vertrek en eindschoonmaak

Bij het onjuist gebruik c.q. onjuist achterlaten van de  vakantiewoning kunnen aanvullende (schoonmaak)kosten worden doorberekend aan huurder ;

Na het eindigen van de verblijfperiode dient de huurder bij het vertrek:
Het huis (bezem)schoon en netjes achter te laten            
Alles schoon afgewassen, afgedroogd en weer in de kast te hebben geplaatst;
Bedden dienen afgehaald te worden en de dekbedovertrekken en linnengoed moeten opgevouwen in de gang gelegd worden;
De afwasmachine en koelkast schoon en leeg achter te laten;
Etenswaren mee te nemen en deze niet achter te laten in de kast(en) en/of koelkast/vriezer;
De kussens van het tuinmeubilair (graag) binnen te zetten achter de bank ;
Vuilnisbakken te hebben geleegd. 
Eventuele breuk en/of schade te melden

Artikel 11 – Toepasselijk recht

Op al onze voorwaarden en bepalingen uit de huurovereenkomst/huisregels als ook eventuele geschillen hieruit voortvloeiend, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Translate »